Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 20 dagen na factuurdatum via overschrijving op onze bankrekening.

Bij laattijdige betaling of niet betaling is een conventionele interest van 12 procent per jaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf de 20ste dag na de factuurdatum en een forfaitaire schadevergoeding van 15 procent met een minimum van 100,00 euro.

Elke klacht of protest dient bij aangetekend schrijven te worden geformuleerd binnen de acht dagen vanaf de factuurdatum.

Daar wij voor onze planning van onze uit te voeren werken afhankelijk zijn van verscheidene factoren zoals weersomstandigheden, vertraging door andere aannemers en leveringstermijnen van bepaalde materialen zullen wij onder geen enkel beding een contractbreuk aanvaarden.

Indien de klant toch een contract wenst te verbreken zal er een schadevergoeding van 30 procent van de contractwaarde gefactureerd worden.

Het maken van een prijsofferte voor eventuele uit te voeren werken is gratis, doch voor het opmaken van een schadebestek voor de verzekering zal een forfaitair bedrag van 150,00 € ( exclusief BTW ) aangerekend worden, dit bedrag wordt na uitvoering van de herstellingen door ons bedrijf aan de klant terugbetaald.

Door een aankoop bij Pro4Wood van minstens 3.500 euro (excl. btw) door een nieuwe klant en bij diens afgifte van een originele folder van Pro4Wood met daarop een unieke, niet eerder gebruikte code, kan de referentieklant die deze folder doorgaf genieten van een geschenk. Kopieën van de folder, mondelinge of andere referenties worden hierbij niet aanvaard.

In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Oudenaarde bevoegd.